Vedtægter

§ 1. Formål

Foreningens formål er:

  • Politisk – Styrke sundhedsantropologiens stemme og indflydelse i det sundhedspolitiske landskab

  • Strategisk – Udbrede og udvikle anvendelsen af sundhedsantropologiske metoder og styrke sundhedsantropologien som fagområde

  • Personligt – Understøtte netværk for mennesker, der arbejder med sundhedsantropologi


§ 2. Navn

Foreningens navn er Dansk Selskab for Sundhedsantropologi.


§ 3. Medlemmer

Dansk Selskab for Sundhedsantropologi henvender sig til medlemmer med relevant baggrund. Eksempelvis gennem relevant uddannelse og/eller beskæftigelse. En relevant uddannelse kan eksempelvis være: Kandidat i antropologi, etnologi, sundhedsvidenskab eller folkesundhedsvidenskab samt Master i Sundhedsantropologi.

Relevant beskæftigelse kan forstås som, at medlemmet arbejder med anvendelse af og/eller udvikling eller forskning i sundhedsantropologiske metoder og problemstillinger.

I tilfælde af tvivl træffer bestyrelsen en konkret beslutning om medlemskab.


Indmeldelse sker ved mail til foreningens mail: kontakt@sundantro.dk


Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Udmeldelse kan ske ved mail med virkning fra udgangen af et regnskabsår, eller efter tre måneders restance og mindst en rykker for betalt kontingent.


Ved modarbejdelse af selskabets formål og interesser, eller såfremt det skønnes at et medlems fortsatte medlemskab af Dansk Selskab for Sundhedsantropologi kan skade selskabets omdømme, kan bestyrelsen idømme karantæne eller ekskludere vedkommende. Sagen kan forelægges til endelig afgørelse på den påfølgende generalforsamling, hvortil den pågældende har taleret efter sædvanlig indkaldelsesvarsel.


§ 4. Kontingent

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. til Kontingentet er 300 kr. årligt. Kontingentet dækker perioden 1. juni til 31. maj.


§ 5. Bestyrelse

Bestyrelsen består af mindst fem (5) personer. Bestyrelsens medlemmer vælges af

generalforsamlingen for to (2) år ad gangen således at ca. halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne

vælges hvert år. Genvalg kan ske to gange. Der tilstræbes en sammensætning af bestyrelsen, så den svarer til andelen blandt medlemmerne. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med forperson,

næstforperson og kasserer. Bestyrelsen kan desuden vælge at arrangere sig med et

forretningsudvalg og diverse arbejdsudvalg. Mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem af

sådanne udvalg.

For at blive valgt til bestyrelsen skal kandidaten sikre sig ikke at have et flertal imod sig.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal bestyrelsesmøde afholdes mindst 3 gange årligt.

Såfremt medlemmer ønsker at indsende forslag til de ledige poster, skal forslagene være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes én gang årligt i forbindelse med årsmødet. Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres på selskabets hjemmeside og udsendes pr. mail til alle selskabets medlemmer senest 4 uger inden generalforsamlingen afholdes.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden,

skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, således at en

revideret dagsorden kan udsendes til medlemmerne senest 7 dage inden samme.


Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende faste punkter:

– Valg af dirigent

– Valg af referent

– Fremlæggelse og godkendelse af forpersonens beretning

– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

– Indkomne forslag

– Valg af medlemmer til bestyrelsen

– Valg af kasserer

– Fastsættelse af kontingent

– Eventuelt


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Fremmøde kan finde sted både fysisk og virtuelt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed via håndsoprækning. Kun sager optaget på dagsordenen kan sættes under afstemning på en generalforsamling. Fremsættes indvendinger skal skriftlig afstemningsprocedure anvendes.

Kun medlemmer der ikke er i kontingentresistance kan afgive stemme på en generalforsamling.


§ 7. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/4 af bestyrelsen eller 1/4 af selskabets medlemmer skriftligt begærer det. En anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal angive hvilket emne der ønskes behandlet, samt dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel efter anmodningen herom pr. mail til alle selskabets medlemmer inden afholdelse af samme.


§ 8. Økonomi

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Selskabets regnskab føres af kassereren, der tillige fører selskabets medlemsregister. Desuden udpeger bestyrelsen en revisor til kontrol af bilag.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte kasserer og af den af bestyrelsen udpegede revisor.


§ 9. Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesforpersonen og 3 bestyrelsesmedlemmer eller den samlede bestyrelse.


§ 10. Vedtægtsændringer

Selskabets vedtægter kan ændres på generalforsamlingen, såfremt ordlyden til ændringsforslag er

blevet udsendt til medlemmerne senest 7 dage inden generalforsamlingen. Ændringer skal

vedtages med simpelt flertal for at være gyldige. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.


§ 11. Opløsning

Selskabets vedtægter kan ændres på generalforsamlingen, såfremt ordlyden til ændringsforslag er

blevet udsendt til medlemmerne senest 7 dage inden generalforsamlingen. Ændringer skal

vedtages med simpelt flertal for at være gyldige. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Afgørelse om selskabets ophævelse eller sammenslutning med et andet selskab skal træffes på to

på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf én skal være en ordinær generalforsamling.

Mindst 2⁄3 fremmødte på begge generalforsamlinger skal stemme for det stillede forslag.